ببینم بروم

  این عکس را «شب مهتاب» ماه گذشته گرفتم. نصف شب از درد اسپاسم بیدار شدم و فیگور کزازی گرفتم و چشمم افتاد به ماه گرد درخشان. کورمال گوشی را یافتم و عکس را گرفتم که بنویسم اینجا که بی‌خبر بودم در شب‌های ماهْ کاملی هستیم و عجیب که ترانه شب مهتابه افتاده بود سر […]

تب گاندو

۱.درد دارم. شب‌ها اکثراً از شدت درد خواب ندارم و اگر خوابم ببرد، ربع ساعتی، نیم ساعتی با پیچ و تاب دردناک پاهایم از دماغم می‌آید. درد دیگر به یوکویوکو و دیکلوفناک جواب نمی‌دهد. درد از ابتدای تاریکی هست تا ابتدای روشنی. در طی روز کمتر می‌شود. اما هست. درد مثل سال نود و یک […]

تبلیغ جنسی

  عالیس در تبلیغ جدیدش، داماد را فرستاده آبجو عالیس بخرد برای مهمان‌هایش. بعد داماد با عشوه جلو عروس ادا و اصول می‌آید که «هلو بدم؟ لیمو بدم؟» بعد با عروس و لیمو و هلو می‌زند به دل جاده و مهمان‌ها را جا می‌گذارد. این برند یک‌ویک بود قبل انقلاب تبلیغ می‌کرد خانم به مرد […]