از کارکردها

هر ماهی رنگ و بویی دارد. تیرماه نرسیده بوی هادی می‌دهد: بوی زایش و میرش. توأمان می‌خندم  و می‌گریم و نشانه‌ها پُررنگ و جرّی‌ترند برای لرزاندنِ دل و چشم و اشک. مرداد ولی بوی دو خدا دارد. بوی دو آفریننده. بوی کعبه‌ای و بوی شیدایی. مگر نه اینکه «مرا آفرید آنکه دوستم داشت»؟!    

از کارکردها

در زبان ترکی، برای درد، کلماتِ متعددی وجود دارد که مخاطب با شنیدن آنها، دیگر نیازی به توضیح دادن ندارد و رو هوا می‌گیرد. مثل «آغری/ Aaqri»، «اینجی/Inji»، «سانجی/Saanji» و «بورما/Bourmaa» و … وقتی دردی مثل سردرد یا دندان‌درد باشد، از «آغری» استفاده می‌کنیم، وقتی دستِ کسی را بی‌مهابا بکشید که دردناک بشود می‌گوییم «اینجیدی» […]