موج جدید انسان‌ستیزی

دیروز روز خوبی بود، با خاطره‌ی شیرینی، می‌توانست ادامه پیدا کند. می‌توانستم تا وقتی این مطلب(+) را نخوانده بودم، مزه‌مزه‌اش کنم و لذت ببرم. اما وقتی این (+) را خواندم، گویی تمام دنیا هوار شده باشد روی قلبم، یا کسی با دستانِ نیرومندی تمام سینه‌ام را بفشارد، بی‌قرار و اندوهگینم کرد. می‌دانید؟ تنها ملتی که […]