زمین

زمین گرد نیست. یعنی کاش نبود. یک‌جایی تمام می‌شد بالاخره. مردم یک جاهایی‌ش می‌ریختند پایین. جای پایین آمدم بنویسم زمین. از یک گوشه‌هایی از زمین بریزند زمین. بریزند پایین. پایین چه اهمیتی دارد کجا باشد. آنها که ریخته‌اند پایین هرگز نمی‌توانند برگردند بالا. یعنی اصلا قانونش این باشد. بعد زمین آنقدر پهن باشد که وقتی […]

از نوعی دیگر-۳

…You can`t understand.How could you?_with solid pavement under your feet,surrounded by kind neighbors ready to cheer you or to fall  on you,stepping delicately between the butcher and the policeman,in the holly terror of scandal and gallows and lunatic asylums_ how can you imagine what particular region of the first ages a man`s untrammeled feet may […]