یا نبی سلام علیک

زبان عربی را خیلی دوست دارم. شنیدنش به هر نحوی از انحا سر ذوقم می‌آورد. قبلاً نوشته بودم که دیدن یک خواب، مرا سر اشتیاق آورد که این زبان را خوب بیاموزم. دوره‌ای هم بود که حتی از زبان انگلیسی بهتر بلدش بودم، حالا نه. کمی ته کشیده است سوادم. ولی هنوز هم آن تلفظ […]