از نوعی دیگر -۵

برای متین و همه کسانی که دوستشان دارم که اینجا می نویسم تا بدانند دوستشان دارم…  «گریختن عیسی علیه السلام فراز کوه از… می دوید و می جست آنچه را گریزانش بود که نمی توانست حاجتش برآورد که…من چه گویم که نه خوبی عیسی را دارم نه بدی تو را که نمی شناسمت!!!…سکوت را به اجبار […]